Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden.

Dit zijn de algemene verkoops-, leverings- en onderhoudsvoorwaarden van Sinceritas BV, vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0891.850.068 en maatschappelijke zetel in België te Langblok 10, 2260 Westerlo.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en facturatie uitgaande van KAPUA voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van KAPUA, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden KAPUA niet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.
 3. Een bestelling/opdracht van de Klant is slechts contractueel bindend voor KAPUA indien KAPUA de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In hoofde van de Klant maakt elke bestelling/opdracht onmiddellijk een contractueel bindend aanbod uit, ook voor de schriftelijke aanvaarding ervan door KAPUA.
 4. KAPUA verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
 5. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen wettigen geenszins de annulering van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan KAPUA en dit per aangetekende brief.
 6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. De schadevergoeding ingevolge wanbetaling zal tevens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100,00.
 7. Elke bestelling van de klant, met of zonder betaald voorschot, bindt deze laatste onherroepelijk, het bindt Sinceritas slechts na schriftelijke bevestiging hiervan. Sinceritas behoudt zich echter het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. Indien een bestelling door de klant, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd, zal Sinceritas gerechtigd zijn een schadevergoeding van 20% van de waarde van de offerte te eisen.
 8. Alle klachten in verband met op het ogenblik van de levering zichtbare gebreken moeten worden medegedeeld per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de levering. In geval van niet zichtbare materiële gebreken, bij bewijsbare materiaal- of constructiefouten of bij het niet bereiken van uitdrukkelijk of stilzwijgend verzekerde eigenschappen wordt onze waarborg in die zin exclusief beperkt, dat wij volgens onze eigen keuze de fouten ongedaan maken, hetzij door uitwisseling van of het bijvoegen van onderdelen, hetzij door kosteloze omruiling of dat wij na overeenkomst de verkochte goederen terugnemen en de aangerekende prijs crediteren. De waarborg van het materiaal is geldig zoals op offerte vermeld of anders 12 maanden na de plaatsing doch met een maximum van 15 maanden na factuurdatum. Recht op schadevergoeding wegens het niet nakomen van de verkoopovereenkomst, het terugbetalen van onkosten, lonen en andere kosten van voor of na de levering zijn uitgesloten.
 9. Annulering van de bestelling kan enkel geschieden na onderlinge afspraak mits een schadevergoeding van minimaal 30 % van het bestelbedrag.
 10. De betaling dient, onafhankelijk van gelijk welke waarborgtermijn, te geschieden netto, binnen de 8 dagen na de datum van de factuur of zoals vermeld is op de factuur. Bij te late of gespreide betaling zijn intresten verschuldigd vanaf de vervaldatum. Deze intresten worden maandelijks berekend volgens de basisrente vermeerderd met 2 %. Bovendien leidt elke vertraging in betaling vanzelf en zonder ingebrekestelling tot een forfaitaire verhoging van 12 % op het factuurbedrag.Indien enige factuur onbetaald blijft 14 dagen na de voorziene datum van betaling, kunnen wij van rechtswege de verkoop ontbinden door kennisgeving per aangetekend schrijven en zulks zonder waarborg, dagvaarding of andere formaliteiten van welke aard ook. Wissels en cheques worden slechts als betaling aangenomen onder voorwaarde dat de verwijlen discontokosten ten laste van de koper zijn. Indien ons, na het afsluiten van de verkoopovereenkomst, feiten worden bekend gemaakt, welke, naar onze mening, de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken, zijn de verschuldigde sommen onmiddellijk en zonder enig uitstel betaalbaar.
 11. De geleverde goederen blijven tot volledige betaling van huidige schulden onze eigendom.
 12. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd. Deze verkoopsvoorwaarden blijven van kracht ook als een van de punten nietig wordt verklaard. Deze overeenkomst is in overeenstemming met de Belgische wet.
Over KAPUA
De digitalisering is geen voorrecht van de grootste spelers. Iedereen kan digitaal werken. KAPUA brengt via cloudoplossingen de digitalisering ook naar de 'kleine' ondernemer. Gebruiksgemak, betaalbaarheid en professionele uitstraling zijn hierbij de sleutelbegrippen. KAPUA helpt je eenvoud te brengen in de complexiteit van je bedrijfsadministratie.
Contactgegevens
Langblok 10
2260 Westerlo
BE 0891 850 068